Asset management: samenwerken vanuit vertrouwen en transparantie

Marco Teuns is development manager bij Ballast Nedam Development en heeft veel ervaring met technisch asset management. Als docent bij Savantis verzorgt hij sinds enkele maanden de training hiervoor. Hij deelt graag zijn visie over wat een Technisch Asset Manager succesvol kan maken. 

“In mijn rol als vastgoedmanager bij Ballast Nedam was ik verantwoordelijk voor ontwikkeling en beheer. Voor onze vastgoedportefeuille stond betaalbaarheid, beschikbaarheid én kwaliteit centraal. Goed asset management is de voorwaarde om integraal op deze doelstellingen te sturen. Uit ervaring weet ik hoe lastig het is om alle kaders ‘smart’ te maken en daarbij niet te verzanden in details die leiden tot enorme checklists. En je moet alles op haalbaarheid toetsen. Het blijft bij aanbesteden belangrijk dat je de kwaliteit van het uitgevoerde werk monitort. Dit is voor een gemiddelde corporatie een behoorlijke uitdaging als je kijkt naar de brede technische discipline die nodig is om te sturen op het vastgoed. Zeker met de enorme verduurzamingsopgave waarvoor bouwfysische- en installatiekennis nog belangrijker wordt.”

De technisch asset manager is verantwoordelijk voor de optimale verhoudingen tussen het rendement en de risico’s van een vastgoedportefeuille. De technisch asset manager vertaalt de strategie van de portefeuillemanager naar concrete en uitvoerbare plannen. Zo draagt hij /zij bij aan het financiële rendement van het vastgoed.

“Om deze reden is het zeer interessant om na te denken over de wijze waarop je samenwerkingen organiseert. In mijn beleving loont het om zo samen te werken dat onderhouds- en renovatiepartners als een verlengstuk van de organisatie acteren. Zodat je met elkaar werkt aan verbetering en vernieuwing. Je wilt dat iedereen vanuit eigen kennis en specialisme gaat voor de meest optimale uitvoering. De incentive voor deze partijen om goed te presenteren is continuïteit, dat vraagt dus best veel van de partijen. Vertrouwen en transparantie is daarbij belangrijk. Prestaties moeten meetbaar zijn en ook actief worden bewaakt. Dit doet een beroep op ieders integriteit.”

Belangrijke succesfactoren

“Voor goed en succesvol strategisch/technisch vastgoedmanagement heb je duidelijk geformuleerd beleid met heldere, realistische en meetbare kaders nodig. Dúrf daarbij te kiezen voor samenwerking. Leg de verantwoordelijkheid bij die partij die er ook invloed op kan uitoefenen. Vooral als er bijvoorbeeld een aannemer betrokken is in het ontwerptraject. Maak de samenwerking proactief. Dat vraagt wat van je opstelling. En zorg dat prestaties meetbaar zijn op jaarbasis. Zet je hard en soft skills in en spreek elkaar aan op gedrag en resultaten. In de training Technisch asset management hebben we hier ook aandacht voor. Daarnaast kan een goede incentive helpen om elkaar scherp te houden. Benoem ook altijd verbeterdoelstellingen. Dat kan ook financieel zijn. En geef ruimte voor kleine innovaties.”

Maak de samenwerking proactief. Dat vraagt wat van je opstelling. En zorg dat prestaties meetbaar zijn op jaarbasis. Zet je hard en soft skills in en spreek elkaar aan op gedrag en resultaten.

Exploitatie wordt steeds complexer

“Als ik 10 tot 15 jaar vooruit kijk, dan zie ik dat sensortechnologie ons de mogelijkheid gaat bieden periodiek en planmatig onderhoud te verrichten op het moment dat het gebouw het vraagt. Voor delen van het contractmanagement is dit nu al mogelijk, maar komt het nog niet echt van de grond. Deze technologie zal leiden tot goedkoper onderhoud én een hogere klanttevredenheid zonder dat je inboet aan kwaliteit.

Bij renovatie, onderhoud en nieuwbouw moeten we actief aan de slag met circulariteit. Dit vraagt meer registratie. Zijn de materialen die we kiezen nog een keer te gebruiken? Een interessante vraagstuk hierbij is het eigenaarschap. Moet de deur- en kozijnleverancier straks geen eigenaar blijven van hun product? Dat is voor nu nog een stap te ver. Maar duidelijk is wel dat datamanagement steeds belangrijker is. Dus in de training komt dit zeker aan bod.”

Keuzes maken

“Het is belangrijk dat de corporaties de ruimte krijgen om te investeren in het bestaande vastgoed, maar ook ruimte om de portefeuille aan te vullen met nieuwbouw. Op dit moment is er veel discussie over het afschaffen of verminderen van de verhuurdersheffing (drie maanden huur). Die discussie is mijn inziens ook terecht. De verduurzaming alleen al is een enorme opgave. Een andere belangrijke keuze voor corporaties is om meer onderling samen te werken om kennis en capaciteit te delen. Dit biedt kleine en middelgrote corporaties een mooie kans om hun technische dienstverlening en financiën op het benodigde niveau te houden. De klant kijkt immers naar kwaliteit en prijs.

Corporaties, zorg voor een langetermijnvisie met duidelijke kaders en zoek daarbij de juiste partners. En andersom, partners, verdiep je in de belangen van de corporaties en omarm hun visie. Werk samen vanuit vertrouwen en transparantie. Investeer in de wederzijdse relatie.”

 

Is de training Technisch Asset Management iets voor jou?

Na de cursus technisch asset management ben jij in staat om je functie nog beter uit te voeren. Je hebt alle tools en vaardigheden in handen om de strategische en operationele laag met elkaar te laten communiceren. Daarnaast ben je in staat om beide lagen te adviseren met jouw technische marktkennis. Waarmee jij een belangrijke bijdrage levert aan het rendement uit de vastgoedobjecten.

Gedurende de vier trainingsdagen leer je onder meer:

  • Het financiële rendement de vastgoedportefeuille te maximaliseren.
  • Strategische plannen te vertalen naar uitvoerbare plannen op operationeel niveau.
  • De juiste vragen te stellen en feedback te geven.
  • Je hard en soft skills in te zetten.
  • Vastgoed rekenen voor het opstellen van begrotingen.
  • De laatste ontwikkelingen over techniek, duurzaamheid en circulariteit.

Menu