Onderzoek

Zijn er nieuwe ontwikkelingen in de beroepspraktijk waar het onderwijs op in moet spelen? Of wil je een nieuw onderwijsconcept of -product testen? Savantis onderzoekt en beantwoordt je vraag.

Onderzoek op maat

Heb je een onderzoeksvraag? Leg deze dan voor aan Savantis. Wij ondersteunen je door:

  • Heldere analyse van de onderzoeksvraag
  • Bepalen van de onderzoekspopulatie
  • Opstellen van de onderzoeksopzet
  • Opstellen van de vragenlijst
  • Uitvoeren veldwerk
  • Opstellen van een uitgebreide rapportage of beknopte presentatie

Waarom onderzoeken?

Ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Oplossingen worden niet altijd breed gedragen door de betrokken partijen. Met onderzoek en rapportages verbreed je het draagvlak onder belanghebbenden en toets je de aansluiting met de praktijk.

Onderzoek beantwoordt ook vragen als:

  • Sluiten opleidingen nog goed aan op de huidige arbeidsmarkt?
  • Welke taken zijn er veranderd in de beroepsprofielen van bijvoorbeeld een schilder of signmaker?
  • Sluiten onderwijsconcepten nog goed aan op de wensen van leerlingen, docenten en onderwijsinstellingen?

Voorbeeldonderzoek(en)

Onderzoek is een ruim begrip. Wat onderzoekt Savantis zoal?

Voorbeeld 1: Online leeromgevingen

In 2019 heeft het Platform vmbo Bouwen Wonen en Interieur (BWI) aan Savantis gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar online leeromgevingen. Doel van het onderzoek was om te achterhalen aan welke eisen de online leeromgeving vmbo BWI moest voldoen. Daarmee kon het Platform vmbo BWI verbetertrajecten in het huidige systeem starten en een nieuwe online leeromgeving kiezen en implementeren. De hoofdvraag luidde: “Welke online leeromgeving sluit het beste aan op de eisen en wensen van het platform vmbo BWI?”.

Middels deskresearch zijn zeven aanbieders van online leeromgevingen geselecteerd, waarmee interviews zijn gehouden. Vervolgens zijn drie aanbieders uitgenodigd om over hun online leeromgeving te pitchen tijdens een bijeenkomst met regiocoördinatoren van het vmbo. Savantis heeft naar aanleiding daarvan geadviseerd om één specifieke omgeving verder te onderzoeken.

Voorbeeld 2: Onderzoek signbranche

Savantis heeft samen met de brancheorganisaties SI’BON/VSBN en ZSO een onderzoek uitgevoerd. Doel was onder meer om de actualiteit van de beroepscompetentieprofielen Signmaker en Signspecialist te onderzoeken. Op basis hiervan zijn de beroepscompetentieprofielen aangepast.