Het examineren van ontwikkelingsgerichte keuzedelen

De Exameninstelling Savantis heeft ervoor gekozen om voor ontwikkelingsgerichte keuzedelen, zoals Oriëntatie op ondernemerschap en Persoonlijk profileren, een examenvorm te gebruiken die recht doet aan de essentie van dat keuzedeel, namelijk het ontwikkelingsproces van de student. De student onderzoekt in deze keuzedelen onder andere zijn drijfveren en kwaliteiten, ontwikkelt zijn kwaliteiten, en leert deze beter en bewuster in te zetten. Die ontwikkeling wordt zichtbaar in de portfolio-opdrachten. Een voldoende beoordeling van deze opdrachten is dan ook voorwaardelijk gesteld voor deelname aan het examen. Het examen zelf is voor een groot deel een reflectie op zijn ontwikkeling.

We hebben over dit onderwerp onlangs gesproken met onze contactpersoon van de Inspectie. Zij heeft aangegeven dat het zeker geen eis is dat alle kennis, vaardigheden en gedragingen worden afgedekt. Integendeel, de MBO-brigade geeft in haar publicatie Ruimte in regels ook aan dat het bij keuzedelen om een lichtere vorm van examineren gaat dan bij de kwalificaties, dat het uitvoerbaar moet zijn, enz.

Ook hebben we met onze contactinspecteur gesproken over het feit dat er binnen het onderwijs steeds meer sprake is van nieuwe vormen van onderwijs, en dat er een vraag is naar flexibilisering in de breedste zin van het woord. Met name flexibilisering in onderwijsconcepten en daarbij passende examinering is momenteel aan de orde. Deze flexibilisering heeft uiteraard een grote impuls gekregen door examinering in coronatijd. Hierbij verwijzen we onder meer naar het IVA-rapport ‘Anders verantwoorden van de diplomabeslissing in het mbo’.
Het nieuwe toezichtkader dat volgend jaar van kracht wordt, sluit hierbij aan en geeft meer ruimte aan scholen als het gaat om onderwijs en examinering.

Er worden momenteel in mbo-land volop gesprekken gevoerd over deze ontwikkelingen, waarbij uiteraard ook de Inspectie is betrokken.
Binnen deze ontwikkelingen past de visie van de Exameninstelling Savantis met betrekking tot de examens van ontwikkelingsgerichte keuzedelen. Het meewegen van een portfolio in de ontwikkeling van de student, zoals bij deze examens gebeurt, is hierin een logische keuze.

Menu