Geef het MBO meer ruimte en ondersteuning

 

De maatschappelijke opdracht voor het mbo is veelzijdig en complex. Er moeten verschillende doelgroepen worden bediend en opleidingen worden geboden. De organisatie en uitvoering van het mbo staan onder scherp toezicht van politiek, overheid en maatschappij. Dit heeft in de afgelopen jaren geleid tot stringente kwaliteitsnormen, toezichtkaders en verantwoording van prestaties. De kwaliteit van het onderwijs en de examinering is hierdoor zeker verbeterd maar het heeft ook geleid tot strakke beheersmaatregelen, risicomijdend gedrag, sturing op schaalvergroting en vermindering van de diversiteit van het opleidingsaanbod.

In de komende jaren wordt veel van het MBO verwacht op het gebied van een leven lang leren en het innoveren en flexibiliseren van het onderwijs. Het vergt bereidheid, organisatievermogen en beleidsruimte om hieraan invulling te (kunnen) geven. Samenwerking tussen scholen onderling en met het bedrijfsleven is noodzakelijk om tegemoet te kunnen komen aan de veranderende vraag van de arbeidsmarkt en de inzet van het mbo voor om- en bijscholing van werknemers. Tegelijkertijd zullen onderwijsinstellingen aandacht moeten besteden aan hun interne organisatie om dit te kunnen organiseren. Het mbo moet de benodigde beleidsruimte en ondersteuning krijgen om de gewenste veranderingen te kunnen realiseren.

Savantis heeft veel ervaring met mbo- en brancheopleidingen, trainingen en examinering. Voorwaardelijk hierbij zijn o.a. flexibel organisatievermogen, actuele (online) leermiddelen, ondersteuning van docenten, de inzet van vak deskundigen en goede samenwerkingsafspraken tussen scholen en het bedrijfsleven. Savantis is graag bereid om het mbo-onderwijs en het bedrijfsleven te ondersteunen om invulling te geven aan de uitdagingen die voor de deur staan.

Ronald van Driel
Directeur Savantis

Menu