Savantis 5 jaar laterBlijf ontwikkelen  

Vijf jaar geleden werd in veel sectoren het ‘eigen vakopleidingsinstituut’ opgeheven.  Dit was een gevolg van de centralisering van de wettelijke taken voor het beroepsonderwijs binnen de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Savantis Vakcentrumruim 70 jaar jong, ging door om sectoren en scholen te blijven ondersteunen met de ontwikkeling van Vakmanschap en Inzetbaarheid. Een terug– en vooruitblik 

Historie Beroepsonderwijs 

Het opleiden van vakmensen gebeurt van oudsher in de beroepspraktijk. Kennis en vaardigheden werden van vader op zoon overgebracht of er was een leermeester die de leerling het vak bijbracht. Vanaf de middeleeuwen kennen we de Gilden die de belangen behartigden per beroepsgroep. Het opleiden van gezellen en meesters was daar een belangrijk aspect van. In de 19 eeuw ontstonden er vakscholen. Zo werd in 1869 in Schiedam de eerste Nederlandsche Schilderschool opgericht. In 1919 werd de Nijverheidsonderwijswet van kracht, waarin onder andere de ambachtsschool werd geregeld en de opleidingen in het leerlingstelsel. Het georganiseerd bedrijfsleven, de overheid en het uitvoerend onderwijs werden samen verantwoordelijk voor het werkend leren; leren in de beroepspraktijk van een bedrijf én aanvullend theoretisch onderwijs op school. 

Sectorale vakopleiding 

Na de tweede wereldoorlog ontstonden er in veel sectoren organisaties die verantwoordelijk werden voor de vakopleiding voor hun beroepsgroep. Een daarvan was de rechtsvoorganger van Savantis, de  Stichting Landelijke Vakopleiding voor het Schilders- en Stukadoorsbedrijf (SVS).  Deze organisaties werden Landelijk Organen Beroepsonderwijs of later Kenniscentra Beroepsonderwijs genoemd. Vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties én het onderwijs waren gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het vakonderwijs, de landelijke examinering en de erkenning en begeleiding van leerbedrijven. Deze overheidstaken werden veelal gecombineerd met sectorale taken en aanvullende financiering door de betreffende sectoren.   

SBB 

De genoemde Kenniscentra Beroepsonderwijs zijn opgeheven. Op 1 augustus 2015 zijn de wettelijke taken voor het mbo-onderwijs gebundeld in de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Deze organisatie is nu verantwoordelijk voor de ‘ontwikkeling van de kwalificatiestructuur’ en de ‘erkenning van leerbedrijven’ van alle sectoren. Met de opheffing van de Kenniscentra Beroepsonderwijs zijn in de meeste sectoren ook de sectorale vakopleidingsinstituten verdwenen. Hierdoor is er voor vele sectoren geen sectorale overlegtafel meer om te spreken over het beroepsonderwijs en ontbreekt er een sectoraal instituut om sociale partners hierbij te ondersteunen. En die rol heeft de SBB ook niet overgenomen. 

Savantis 

In enkele sectoren zijn organisaties blijven bestaan om de sectorale belangen op het gebied van onderwijs- en arbeidsmarktbeleid te blijven behartigen, o.a. in de sectoren Meubel (ECM), Procesindustrie (Vapro) en de Mobiliteitsbranche (Innovam). In andere sectoren zijn de O&O organisaties een grotere rol gaan vervullen op dit terrein.  

Het voormalige Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven voor de sectoren Afbouw & onderhoud, Presentatie en Communicatie Schoonmaak en Glazenwassen is na 1 augustus 2015 doorgegaan als Savantis Vakcentrum. Bestuurders van werknemers- en werkgeversorganisaties en het mbo-onderwijs vonden het wenselijk om de opgebouwde kennis en ervaring te blijven benutten om sectoren en de scholen te ondersteunen. Na 5 jaar kan geconcludeerd worden dat dit een goede keuze is geweest en de toegevoegde waarde van Savantis wordt gewaardeerd 

In nauwe samenwerking met sectoren, scholen, bedrijven en deskundigen wordt gewerkt aan vakgericht beroepsonderwijs, goede leermiddelen en gecertificeerde examensVoor werknemers zorgt Savantis voor trainingen en loopbaanondersteuning. En ondernemers worden geadviseerd over de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Voor meerdere sectoren en organisaties maakt Savantis plannen, voert projecten uit en wordt gezorgd voor het management, subsidieaanvragen en de financiële verantwoording (compliance). Enkele voorbeelden van recent afgeronde of lopende werkzaamheden zijn: 

 • Ontwikkeling keuzevak vmbo schilderen in opdracht van de Stichting Platform vmbo-bwi 
 • Realisatie Vakboeken Stukadoorstechnieken en Schildertechnieken 
 • Ondersteuning werkzaamheden Stichting Veilig Werken op hoogte (SVWOH) 
 • ESF-Project duurzame Inzetbaarheid i.s.m. sociale partners sector Houtverwerkende Industrie 
 • Belangenbehartiging onderwijs- en arbeidsmarktbeleid sector Afbouw 
 • Loopbaanactiviteiten namens de Stichting Mijn Loopbaancoach 
 • Ontwikkeling leermiddelen voor een mbo-opleiding voor de Genie i.o.v. het Ministerie van Defensie  
 • Omscholings- en instroomprojecten sector Schilderen en sector Afbouw 
 • Diverse trainingen om het vakmanschap en de klanttevredenheid te vergroten  
 • Pubquizen Veilig en Fit sector Bouw en Infra i.s.m. Volandis 
 • Lesmateriaal MBO Keuzedeel Persoonlijk Profileren; Voorbereiding op beroepenwedstrijden i.s.m. WorldSkills Netherlands 

In de afgelopen jaren zijn veel nieuwe samenwerkingsrelaties ontstaan tussen Savantis en sectoren, organisaties en bedrijvenOnder het motto ‘blijf ontwikkelen’ zal Savantis hen blijven ondersteunen om aan de uitdagingen van morgen te voldoen op het gebied van onderwijs, vakmanschap en duurzame inzetbaarheid.   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
You need to agree with the terms to proceed

Menu